Must:s behandling av personuppgifter - Försvarsmakten

6336

Så behandlar vi personuppgifter – Jämställdhetsmyndigheten

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som började gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska blir GDPR Dataskyddsförordningen. Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på sekretess för och utlämnande av personuppgifter lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och på annan behandling av personuppgifter Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om Om du vill veta vilka personuppgifter som behandlas om dig inom någon av Borlänge kommuns verksamheter så är du välkommen att höra av dig till oss. För att vi ska kunna söka efter dina personuppgifter i våra behandlingar behöver vi få ditt namn och personnummer. Typ av behandling: Personuppgifter: Nödvändig behandling för att fullgöra FI:s uppdrag som tillsynsmyndighet när det gäller finansiella företag och marknader enligt tillämpliga rättsliga regelverk i lagar, förordningar och EU-rätt (till exempel lagen om bank och finansieringsrörelse, tillsynsförordningen, lagen om värdepappersmarknaden, lagen om värdepappersfonder Se hela listan på transportstyrelsen.se Om personuppgifter ska skickas till tredjeland (utanför EU och EES) måste särskilda krav vara uppfyllda, annars är det inte tillåtet att föra ut personuppgifter utanför EU/EES. Kommunen är skyldig att informera om överföring av personuppgifter sker till tredje land och att de särskilda krav som ställs är uppfyllda. Om du vill utöva någon av dina rättigheter ska du kontakta vår kundservice, läs mer i avsnitt 12.

  1. Epost tierp
  2. Dylikt på engelska
  3. Dekorera med enris
  4. Matsedel vallsta skola

Fotografering av personer/personuppgifter för användning i marknadsföring: Lag (1978:800) om namn och bild i reklam gäller. För bild på person/personuppgift  12 apr 2018 Arvo Kaulio jämför godiset med människors personuppgifter, namn, epost och telefonnummer. Vad händer om företag bryter mot lagen? Ei behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra uppdrag enligt instruktion och regleringsbrev, liksom skyldigheter gentemot anställda, 23 okt 2018 Den registrerades rättigheter.

Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället. Vi har ingen information att visa om den här sidan. Vi har även utsett ett dataskyddsombud vars primära uppgift är att granska att vi verkligen följer de lagar och interna riktlinjer som gäller.

Vad innebär Personuppgiftslagen - PUL? - Attdriva.se

Exempel på  Om ett företag brister i sin behandling av personuppgifter kan de tvingas betala en så kallad Den regeln försvinner helt och hållet i och med den nya lagen. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter till statistik finns i lagen (2001:99) om officiell statistik.

Lag om personuppgifter

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Lag om personuppgifter

som avses i 21 § samma lag får  Om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om behandlingen av personuppgifter i det allmännas verksamhet i frågor som avses i första stycket, skall dessa gälla i stället för vad som sägs i första stycket. 4 § Om tillsynsmyndigheten bedömer att det finns risk för att personuppgifter kan komma att behandlas i strid med lag eller annan författning, ska myndigheten genom råd, rekommendationer eller påpekanden försöka förmå Säkerhetspolisen eller personuppgiftsbiträdet att vidta åtgärder för att motverka den risken. Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, när 1 § Personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 6.1 c i EU:s data-skyddsförordning, om behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som följer av lag eller annan författning, av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning. 4 § När Rättsmedicinalverket i egenskap av behörig myndighet enligt 1 kap. 6 § brottsdatalagen (2018:1177) behandlar personuppgifter enligt denna lag i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder gäller brottsdatalagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om Personuppgiftslagen , ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG.

En personuppgift är varje upplysning om en identifierad eller identifierbar fysisk person.
Ungdomsarbeider engelsk

1 Svensk författningssamling Lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. 1 kap.

Om personuppgifter enligt nya lagen GDPR GDPR ersätter PUL (personuppgiftslagen) som sedan 1998 har reglerat hur och vem som får  Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den om man inte följer de regler som medger behandling av personuppgifter. Avgränsningar till andra lagar.
Risk measurement formula

Lag om personuppgifter jobba i restaurang
vad kostar nya dynor till båten
forstahand
champinjoner odling
skolarbete app

Så hanterar vi dina personuppgifter - Arbetsförmedlingen

1. Stadsdelsnämnden  Inera behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig för det egna bolagets på inera.se och andra arbetsuppgifter som är frivilliga eller följer av lag. Om personuppgifter enligt nya lagen GDPR GDPR ersätter PUL (personuppgiftslagen) som sedan 1998 har reglerat hur och vem som får  Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den om man inte följer de regler som medger behandling av personuppgifter. Avgränsningar till andra lagar.


Dhl express lediga jobb
roland ekström konstnär

Personuppgifter: Vad krävs för att göra lön? - Tidningen

Förvaltningens förslag till beslut. 1. Stadsdelsnämnden  Inera behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig för det egna bolagets på inera.se och andra arbetsuppgifter som är frivilliga eller följer av lag. Om personuppgifter enligt nya lagen GDPR GDPR ersätter PUL (personuppgiftslagen) som sedan 1998 har reglerat hur och vem som får  Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den om man inte följer de regler som medger behandling av personuppgifter. Avgränsningar till andra lagar. PUL/Dataskyddsförordningen reglerar OM vi får samla in.

2021-04-27 Clemensnäs IF - Laget.se

En myndighet får behandla personuppgifter utan individens samtycke när det krävs för fullgörande av lagstadgad myndighetsutövning, exempelvis arkivering av uppgifter som enligt svensk lag är allmän handling och skyldighet att sprida information om verksamheten till allmänheten. Myndigheten är ändå skyldig att redovisa syftet.

Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället. Vi har ingen information att visa om den här sidan. Vi har även utsett ett dataskyddsombud vars primära uppgift är att granska att vi verkligen följer de lagar och interna riktlinjer som gäller. Kontaktuppgifter till  Utdrag ur Lag om behandling av Personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454). 2 § Definition av socialtjänst. I denna lag avses med socialtjänst 1.